GDPR

VSTUPNÍ AUDIT GDPR již od 12.000,- Kč bez DPH.

Vzorová dokumentace GDPR pro malé organizace již od 17.000,- Kč bez DPH.

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

 


Desatero omylů o GPDR - ÚOOÚ - čtěte zde


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které poskytuje rámec pro dodržování souladu se zásadami ochrany osobních údajů v Evropě.

 

Co hrozí za porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

 • Za porušení, nezavedení či nepřipravenost všem organizacím hrozí pokuta v maximální výši 20.000.000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností)

 • Výše pokuty záleží na povaze, závažnosti a délce porušování, počtu poškozených občanů a míře škody atd.

 • Správcům a zpracovatelům osobních údajů dále hrozí žaloby od subjektů údajů s nárokem na náhradu škody

 • Organizace jsou vystaveny ztrátě důvěry a reputaceÚčinnost GDPR:

 • Od 25. 5. 2018

 • V celé Evropské unii (dále jen EU)

 • Dnem platnosti nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a evropskou směrnici 95/46/ES


Koho se GDPR týká?

 • Každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů (dále také subjektů údajů) Evropské unie (tzn. zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků apod.) ve všech segmentech (zdravotnictví, veřejná správa, bankovní instituce, e-shopy, maloobchod, velkoobchod, výroba atp.)

 • Také všech organizací mimo EU, které působí na evropském trhu

 • Dále organizací, které sledují a analyzují chování uživatelů na webových stránkách při používání aplikací a chytrých technologií


Obecné přínosy GDPR?

 • Jednotná a přísnější pravidla při zpracování dat a osobních údajů občanů

 • Rovnocenná vymahatelnost práva ve všech zemích EU, stejné pokuty a spolupráce dozorových orgánů


Jaké jsou zásadní změny?

Subjekty údajů (ti, kteří poskytují osobní údaje - např. zaměstnanci, zákazníci) budou mít nově např.: 

 • Právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů nebo 

 • Právo na výmaz či zapomenutí osobních údajů

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům online atd.

Nové termíny hlášení úniku osobních údajů

 • Do kdy: do 72 hodin od zjištění

 • Komu: vždy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), v některých případech také subjektům údajů, jichž se únik týkal

Rozšíření definice osobních údajů - nově jimi budou také technické parametry, jako např. IP adresa, e-mail, citlivými osobními údaji budou nově genetické a biometrické údaje (včetně podpisu) a osobní údaje dětí


Jaké jsou nové povinnosti organizací?

Zavést technická, organizační a procesní opatření prokazující soulad s principy GDPR, tzn.:

 • Implementovat záměrnou a nezbytnou ochranu dat

 • Vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment nebo také DPIA) - týká se organizací provádějících systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních údajů, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování (např. banky, pojišťovny a jiné finanční instituce), organizace poskytující věrnostní programy, online či telekomunikační služby, a organizace, které zpracovávají citlivé osobní údaje (zdravotní pojišťovny, nemocnice, bezpečnostní agentury apod.)

 • Zřídit a jmenovat nezávislou kontrolní funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer nebo také DPO), který provádí monitoring souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádí interních audity, školení pracovníků a celkově řídí agendu interní ochrany dat, případně hlásí možné úniky dat či porušení zákona ÚOOÚ. Povinnost jmenovat DPO vzniká, pokud: Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů) Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

 • Zavést tzv. pseudonymizaci osobních údajů, tzn. zpracovat osobní údaje tak, aby nemohly být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací

 • Vést záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídají - jméno a kontaktní údaje správce a zpracovatele včetně jména DPO, účely zpracování, popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, informace o mezinárodním předávání osobních údajů, lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů, popis technických a organizačních opatření. Výjimkou jsou organizace s méně než 250 zaměstnanci, pokud zpracování osobních údajů není jejich hlavní činností, neexistuje u nich riziko pro práva a svobody osob a tyto organizace nezpracovávají citlivé údaje

 • Vést konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů


Zpracujeme vám kompletní dokumentaci na klíč.
100% garance v souladu s GDPR.
Kontaktujte nás.

Poptávkový formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti UKQS CERTIFICATION SE, IČ 05748917 ke zpracování jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 3 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@ukqs.cz.

S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.

Podnikáme bez korupce

© Všechna práva vyhrazena (copyright) UKQS (ekvalita.cz) - GDPR, BOZP školení, poradenství a certifikace ISO, ISO 9001, zákonné požadavky pro firmy, bezpečnostní prověrka NBÚ

841 999 841

internetový marketing